Cirkulär ekonomi är en vision och ett samlingsnamn för teoretiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter där kretslopp dominerar. Syftet är att förlänga produktlivscykler och på bästa sätt återvinna sekundära restmaterial så att de kan återanvändas i nya produkter. Eftersom detta är en del av även Sims vision vill vi självklart påskynda förverkligandet — frågan är dock hur?

#01_Samarbetet mellan alla led i värdekedjan måste utvecklas
Det blir svårt att förlänga livscykeln på en produkt om inte alla aktörer är proaktivt integrerade i värdekedjan. Det kräver en helhetssyn och inte tunnelseende ur det egna perspektivet.

För att utveckla effektivt återbruk och återvinning med höga bibehållna materialvärden behöver alla aktörer se helheten:
• Värdekedjans alla faser
• Hur samarbetet mellan alla aktörer ser ut
• Vem som bidrar med vad
• Vilken typ av värde som skapas i varje enskilt steg

Det skulle också behövas överenskommelser mellan aktörerna kring värdedefinitioner och mätmetoder. Något som jag tror skulle bidra till både mer resultatbaserade avtal med båda parter aktiva för affärens bästa och förenklade processer.

”Resurseffektivare lösningar är ofta ekonomiskt effektivare – men inte alltid givet den gamla affärsmodellen. Många radikala förbättringar kräver exempelvis närmare kundrelationer för att bli lönsamma. Svårigheten ligger i att fånga värdet, som ofta är vida spritt. Investerare och entreprenörer behöver därför fokusera extra mycket på att verifiera intäktsmodellen i fallet miljöinnovationer.” Marcus Linder, teknologie doktor, RI.SE Viktoria, www.viktoria.se

#02_Försvara systemet med producentansvar
Samtidigt som vi ser positiva signaler på hur delnings-ekonomier och second hand koncept växer fram ser vi hur vissa grundläggande kriterier åsidosätts av nya aktörer. De har inte till fullo de certifieringar, resurser och kunskaper som krävs för att på rätt sätt se till att information raderas, elektronikprodukter återvinns och var de till slut hamnar. Vi måste se till att alla aktörer på återbruks- och återvinningsmarknaden för elektronikprodukter följer WEEE-direktiven och svensk miljölagstiftning.

#03_Lyft fram goda exempel som banar väg
Samarbetet Husqvarna/Sims som förlänger livscykeln på Husqvarnas produkter är ett konkret exempel. Tjänsten Sims ReLoop vänder sig till företag som tillverkar inomhus- och/eller utomhusprodukter som innehåller elektronik. Tjänsten visar på hur OEM-bolag kan agera integrerat med sina leverantörer, återförsäljare, kunder och återvinnare. Tjänsten erbjuder insamling, renovering, försäljning och/eller återvinning av returnerade produkter från Husqvarnas återförsäljare i form av fysiska butikskedjor och e-handlare. I tjänsten ingår för övrigt även slutkundsupport från Sims sida.

Så här säger Chris Barnes, Supply Chain Manager, på Husqvarna UK:
”Tjänsten Sims ReLoop hjälper oss att fokusera på vår kärnverksamhet. Våra returnerade enheter samlas in från våra kunder inom den fastställda tidsramen och omarbetas eller återvinns i enlighet med WEEE-direktivet. Vi är speciellt nöjda med att SIMS uppnådde en 100% insamlingsnivå under 2017, att alla våra returprodukter antingen återanvändes eller återvanns.”